Obsah

JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE PRO OBL. MUZEUM V CHOMUTOVĚ - 21. 6. 2017

Typ: ostatní
Stanoviska uchazečů k výběrovému řízení.

Prohlášení pro výběrové řízení 21. 6. 2017 – Ing. Stanislav Děd

Motivační dopis a koncepce jsou zpracovány podle mých dlouholetých zkušeností. Strávil jsem mnoho času vážně míněnou přihláškou do výběrového řízení, v důvěře, že výsledky i koncepce řízení muzea, diametrálně odlišné od oficiálního prohlášení kraje pro tisk, budou tím, co o výsledku výběrového řízení rozhodne. Nebudu vysvětlovat, jak a čeho chci dosáhnout, vy víte, že toho dosáhnout umím.

Chci se ale poděkovat z možnosti koncepci vysvětlovat s ohledem na zákulisní okolnosti a veřejné informace, protože nebudu hrát hru na tzv. „regulérní“ odvolání a výběrové řízení, o které zde skutečně nejde.

K tomu chci říci několik faktických poznámek:                                       

Fakt 1. Odvolání se formálně opírá o neveřejnou důvodovou zprávu.  Šokující text. Opravdu Rada rozhodovala na základě tohoto bezobsažného, diskriminačního, dokonce ústavně nekonformního pamfletu, bůhví kým a kdy vytvořeného? Mám brát za skutečnost, že členové Rady rozhodují o osudu institucí a jejich ředitelů bez doložení jediného faktu o jejich činnosti? Nebo fakta nepotřebují a názor si vytváří jinak? Rozhoduje Rada podobně i v jiných věcech?

Fakt 2. Takže přece jen existují výhrady k směřování odvolaných ředitelů a jimi řízených institucí, dokonce zásadní, a nikoli jak mi vysvětlovala radní Sachetová: „Nevím, proč to Lucie řekla, žádné výhrady nemáme, jen jsme vás převzali bez konkursu, tak to chceme napravit, můžete se přihlásit.“

Důvod není převzetí ředitelů bez konkursu, ten - a podstatně náročnější, včetně psychologických testů - jsem absolvoval jen 18 měsíců před vznikem kraje u Okresního úřadu. Důvodem je podle důvodové zprávy potřeba nahradit konkursem ředitele úrovni nároků nestačící, nesplňující nároky, nereflektující požadavky zřizovatele, kteří ještě neumřeli, pardon, u nichž nedošlo k „přirozené obměně.“

Fakt 3. Jsme tedy opět u kruciální otázky důvodu odvolání, u existence výhrad, vyvozovaných diskriminačně z délky doby výkonu funkce. Tisková mluvčí proto říkala pravdu, pouze ne celou. Radní Drlý na zasedání zastupitelstva Chomutova 19. 6. dokonce jako důvod odvolání nepravdivě uvedl, že odvolaní ředitelé byli ve funkcích třicet let, dokonce před r. 1989 (sic!), a vesměs bez výběrového řízení, na dotaz na konkrétní důvody a možné spojení s muzejní výstavou o Tibetu odmítl odpovědět s tím, že zastupitelstvu do odvolání ředitele místního muzea nic není. Doufám, že město se ohradí!

Fakt 4. Marně ale hledám v krátkém textu místo frází něco konkrétního. Například:

V jaké změně spočívá provozní a odborný restart?

Jaké jsou ony reflektované požadavky zřizovatele?

Co je obsahem vlny zásadních změn?

Jaké jsou zcela nové a neustále se zvyšující nároky na řízení? 

Kdy a jak byly tyto novoty krajem/odborem vyhlášeny, abychom se jim mohli všichni přizpůsobit? Jak to, že ti „noví, silní“ je znají, a ti „staří“ ne?

Mají je k dispozici uchazeči jako vodítko pro zpracování koncepce ve výběrovém řízení nebo je mají telepaticky odhadovat?  

Fakt 5. Výsledek výběrového řízení má vzejít z posouzení kvality koncepcí, hlavním kriteriem vhodnosti vedoucího organizace podle důvodové zprávy ale není kvalita činnosti muzea, ale řízení, zaměňovaného za doprovodné administrativní agendy. Koncepce se tedy má věnovat především jim (spisové službě, pasportizaci, registru smluv, veřejným zakázkám, profilu zadavatele a dalším, dokonce i netušeným nárokům – pozn. pro ně musí kraj vytvořit srovnatelné materiální podmínky, nejde jen o další přidělování práce a manuálů zaměstnancům). To je zásadní spor o priority muzejní práce! Ty „otravné“ sbírky, jejich tvorba, jejich ochrana, jejich využívání k interpretování, k vytváření obrazu minulosti pro veřejnost – to je hlavní úkol podle zákona 122/2000 Sb., který se dokonce jmenuje zákon o sbírkách!!!, i první bod předmětu činnosti v zřizovací listině muzea.

To je také součást řízení, dokonce ta hlavní.

Fakt 6. Proč a kým byl vůbec návrh do programu Rady předložen? Kdo tuto důvodovou zprávu zpracoval? Takto to vyhodnotil náš odbor kultury, který rezignuje na nějaké vedení a říká, že se nemůže stavět proti rozhodnutím politiků? A hodnotil individuálně výsledky všech, včetně „nových“ ředitelů? My snad ty vyjmenované nároky na řízení nesplňujeme?  Kde ten materiál je?

Jak je možné, že dělicí čára mezi těmi co nestačí a těmi co nároky zvládají, vede ausgerechnet mezi „novými“ a „starými“? Zatraceně mi to smrdí diskriminací podle věku, protože je třeba napomoci „přirozené obměně“. 

Rada to ovšem vidí jinak, a proto obhajoba mé koncepce postrádá smysl. Podstatné je, že důvodová zpráva jasně určuje, že ve výběrovém řízení nemají odvolaní ředitelé šanci. Pokud ano, pak ale důvodová zpráva neplatí, a musí být revokováno usnesení o odvolání, podle ní přijaté.

To je zcela zásadní, postačující důvod.

Fakt 7. U vyhlášeného výběrového řízení pokládám za zásadní vadu, že nebylo stanoveno, zda mělo jít o koncepci na dva roky nebo na delší období, takové koncepce jsou zásadně odlišné. Za dva roky nelze udělat z hlediska dlouhodobého výhledu a zásadní změny směřování muzea příliš mnoho - výstavy se připravují na dva roky dopředu, projekty běží v tříleté realizaci, výzkumné úkoly, sbírkotvorná činnost, úkoly koncepce TLK, rozvoj kultury ÚK jsou stanoveny na pět let.

Ředitel usilující o prodloužení smlouvy po dvou letech se chová zcela jinak než ředitel pracující s delší perspektivou. Jeho prioritou musí být plné podřízení přáním politického vedení, nikoli partnerská diskuse s odborným útvarem.

Důvod? Odborný útvar s ním sice může hrát hry na koncepce, záměry a opatření, ale pokud v okamžiku, kdy má tyto odborné postuláty hájit proti odlišným přáním politiků, která jsou s nimi v rozporu, prohlásí: „Nemůžeme se stavět proti názorům politiků“ jako v tomto případě, je zjevné, že místo koncepce zcela postačí věta „Budu plně respektovat názory politiků.“.

Fakt 8. To je případ tohoto výběrového řízení, které není vyvoláno jen nějakým tajemným směřováním, ale jiným, mně i většině vás známým důvodem. Abych totiž citoval dr. Šrejbera zcela: „Řeknu to takhle, je za tím ještě něco, ale nemůžeme se stavět proti názorům politiků.“ Tato věta mi utkvěla v paměti, protože potvrdila to, co jsem řekl 19. května paní radní, že znám ten důvod i jeho iniciátora. Kdo je tou protistranou?

Z tohoto pohledu, ač jsem to pokládal za nemožné, vidím potřebu uznání reality. Tedy bych v tomto výběrovém řízení možná celou koncepci ještě zjednodušil: „Budu plně respektovat přání politika XY.“ 

Jaké poměry v muzejnictví ale jsou nebo mají být takovým jednáním nastoleny v kraji?

Fakt 9. Měl-li bych brát vážně deklarovaný záměr nastavit jednotné podmínky výkonu funkce, je s podivem, proč nebyl využit k nastavení systému, který povede k očekávanému zvýšení kvality řízení i jistot pracovníků, a to nejen ředitelů. Možnost kdykoli, dokonce ze dne na den, bez odůvodnění a bez poskytnutí možnosti obrany proti politické zvůli odvolat ředitele a dominovým efektem další pracovníky, je zcela v rozporu s principy právního státu i racionálním řízením. Přesto nebyl změněn na předvídatelnou povinnost projít znovu výběrovým řízením po stanovené době, např. 10 let, s povinností dřívější odvolání odůvodnit a umožnit jeho přezkoumatelnost soudem.

Fakt 10. Ano, samozřejmě platí a se zalíbením je citováno oprávnění odvolat ředitele kdykoli a bez uvedení důvodu. Dokonce i naše stavovská organizace AMG neopomněla ve svém stanovisku připomenout, že i ze dne na den, vše je činěno v souladu s platnými předpisy a Zákoníkem práce, aniž by usilovala o legislativní změnu. Přesto si myslím, že takový postup beze slova vysvětlení může být uplatňován vůči provinilcům či pachatelům, za závažný čin na úrovni, opravňující okamžité zrušení pracovního poměru, nikoli vůči vedoucím organizací, kteří jsou své práci oddáni po desítky let. Toto je nekulturní postup z doby nevolnictví.

Fakt 11. I takovému principu je samozřejmě nadřazeno právo veřejnosti na informace, byť dodatečně podané, o které žádal tisk vzhledem k rozsahu personální obměny. Ani k tomu však nedošlo. Opakuji, s. Drlý na chomutovském zastupitelstvu dokonce prohlásil, že zastupitelstvu do odvolání ředitele muzea v místě nic není. Ani v případě muzea, které supluje muzeum místní!  Je tragické, zazní-li takový výrok z úst politika, protože stále ještě snad platí, že politici se odpovídají voličům a ne naopak.

Tolik jsem chtěl stručně uvést k pro mne stěžejním otázkám výběrového řízení.

 


Vytvořeno: 3. 7. 2017
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:55
Autor: Správce Webu