Obsah

Příroda - památky - život

Muzejní publikace

Oblastní muzeum v Chomutově se v souladu se svým posláním soustavně věnuje zachycování a zkoumání historických událostí, společenských a přírodních poměrů a kulturních statků Chomutovska. Tyto znalosti jsou zvláště v našem regionu důležité pro pěstování pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme a pro každého, kdo se snaží kultivovat sám sebe a ví, co znamená pojem domov.

Pro širokou veřejnost, ale zejména pro školní děti a mládež, jejich učitele a pro školní knihovny vydává Oblastní muzeum řadu vlastivědných titulů, zabývajících se chomutovským okresem, jeho částmi a obcemi.

Zvláštní místo mezi nimi zaujímá muzejní časopis „Příroda–památky–život“, zkráceně PPŽ, který již od r. 1963 zpravidla čtyřikrát ročně přináší 32 stran originálních příspěvků z chomutovského regionu, které je nemožné získat jinde. Autory příspěvků jsou pracovníci muzea i externí spolupracovníci, lidé s hlubokými znalostmi a velkou láskou ke svému oboru. Řada z nich dosáhla vědecké kvalifikace, u mnohých jde o celoživotní neprofesionální zájem, u všech si nesmírně vážíme jejich práce pro muzeum.
Souhrn informací a materiálů, které muzejní PPŽ svým čtenářům na dosavadních šesti a půl tisíci stran zprostředkovala, je obsáhlý a zejména ten, kdo je pravidelným čtenářem nebo předplatitelem ví, jaké potěšení přináší možnost vracet se podle potřeby ke starším výtiskům pro informace, které mají trvalou hodnotu a jak cenný je jejich ucelený soubor. Regionální vlastivěda má nezastupitelnou hodnotu i pro tzv. velkou vědu objevováním a zpracováním původních pramenů, které nezřídka mění vžité pohledy. Tradice regionální vlastivědy v našem okrese je velká a důkladná a je proto zavazující pokračovat v díle našich předků.

Současně dorůstají nové generace dětí, které by měly mít možnost seznámení se vším, co rozšíří jejich pohled na nejbližší okolí míst, ve kterých vyrůstají. Zejména pro učitele dějepisu, přírodních věd a občanské výchovy, žákovské a učitelské knihovny, zájemce o historii z řad žáků a studentů je jistě vhodné mít k dispozici jako doplněk běžných učebnic a rozšíření učiva soubor mnohdy zcela unikátních materiálů. Vždyť i v dobách, kdy to nebylo běžné, se muzea zabývala převážně odbornou problematikou.

Ze zkušenosti můžeme doporučit jejich využívání pro vědomostní soutěže základních škol, středoškolskou odbornou činnost i pro přijímací řízení na společenskovědní obory vysokých škol, kde se značně zvyšují nároky na studenty, osvědčující hlubší úroveň znalostí a  zájmu o obor. Na druhou stranu je časopis ideální příležitostí pro talentované studenty k publikování jejich prací a i my vítáme takovou spolupráci. Ostatně, podíváme-li se na činnost regionálních badatelů v minulosti, nelze si bez spolupráce s mladými lidmi a učitelstvem představit vydání prací Bernauových, Sedláčkových, Otty a jiných. Řada pedagogů přispívá do našeho časopisu i nyní.

Oblastní muzeum proto nabízí všem zájemcům:

1. předplatné muzejního časopisu PPŽ v jakémkoli počtu výtisků

2. dodání dříve vydaných čísel až do vyčerpání zbylých zásob, a to počínaje rokem 1972. U ročníků 1977-79, 1981, 1984, 1987 a od ročníku 1990 dál je dosud k dispozici určitý počet kompletních vydání. Objednávky nebo přímý odběr lze vyřídit osobně, telefonicky nebo faxem. Bibliografie článků vydaných do r. 2015 je k dispozici v muzejní knihovně (tel. 474651252 – pí. Lichtenberková). V neposlední řadě musíme připomenout neopominutelnou výhodu v prodejní ceně časopisu, která je stanovena pod úrovní skutečných nákladů a je velmi přijatelná i pro jednotlivé zájemce. U starších čísel jde o původní ceny  3, 5, 10, 20,- Kč, i současná cena za výtisk 30,- Kč není o mnoho vyšší než cena jedné zmrzliny nebo piva. 

3. publikace z mimořádně cenných historických muzejních edic „Zaniklé obce“, „Obce Chomutovska“ a „Materiály a studie“ a publikace mimo edice

4. katalogy výstav, průvodce po muzejních expozicích a různé příležitostné tisky

Ročník 2016, číslo 4

S. Děd: Šetření pracovní skupiny Rady vlády xxx J. Hirsch: Počátky organizované cyklistiky v Chomutově xxx J. Kopica, S. Děd: Po stopách Wenzela Jaksche xxx R. Rejšek, A. Heger: Varhany děkanského kostela Nanebevzetí P. Marie

Ročník 2016, číslo 3

P. Simet: Pražské groše Karla IV. xxx V. Stich: Život volá. Autobiografie jednoho pamětníka

Ročník 2016, číslo 2

S. Přibyl: Historické hřbitovy z pohledu litoměřické diecéze xxx K. Brünnler: Historické hřbitovy a krajanská komunita xxx S. Děd: Situace německých hrobů na českých hřbitovech v pohraničí se zřetelem k  česko-německé smlouvě o dobrém sousedství 

Ročník 2016, číslo 1

M. Bečvář: Židé v Jirkově xxx M. Bílková: Recenze katalogu „Otevři zahradu rajskou“ xxx M. Cajthaml: Neznámý odznak Komotovie, chomutovské Schlaraffie xxx J. Šlajsna: Ceremoniální meč chomutovské schlaraffiánské říše Komotovia

Ročník 2015, číslo 4

V. Vašek: Dobývání ledu v kronice novoveského zapisovatele Eduarda Mertena xxx J. Pachner:  Řádová komenda a fara v Býčkovicích (vztahy s komendou v Chomutově)

Ročník 2015, číslo 3

V. Vašek: Ořešník kropenatý xxx J. Boukal: Jan z Vřesovic (1478) - ve stínu slavného otce xxx S. Děd: Křížová cesta života Ernsta II. Hollitzera

Ročník 2015, číslo 2

V. Vašek: Stavba horských tratí z Chomutova v retrospekci i očima pamětníků xxx S. Děd: Křížová cesta Ernsta Hollitzera I.

Ročník 2015, číslo 1

V. Vašek: Historické zmínky o ovocných stromech v horských vsích Křimovska xxx S. Děd: Krušné hory a Chomutov v životě a díle Karla Maye

Ročník 2014, číslo 4

J. Pachner: Památka na válku r. 1866 xxx V. Vašek: Příspěvek k historii krušnohorského obecního hasičstva. Příklad Menhartic xxx M. Kočková: Zánik obce Přísečnice na Chomutovsku xxx R. Gubíková: Pánové z Veitmile

Ročník 2014, číslo 3

S. Kreisslová: Vzpomínky na minulost neodsunutých Němců xxx M. Šíl: Jiří Bulis xxx J. Šlajsna: Tělocvičná jednota Sokol Chomutov

Ročník 2014, číslo 2

M. Cajthaml: Známky okresu Chomutov – třetí dodatek xxx J. Šlajsna: Ferdinand Stamm xxx R. Gubíková: Umění v pohybu

Ročník 2014, číslo 1

V. Vašek: Hostinec Na Špičce a pomístní jméno Spitz xxx Č. Ondráček: Zajímavosti chomutovské květeny xxx St. Děd: Den památek a historických sídel 2014 xxx P. Moravec: Historie numismatiky na Chomutovsku

Ročník 2013, číslo 4

S. Děd: Anton Enders devadesátiletý xxx J. Šlajsna: Car Alexandr Pavlovič Romanov xxx R. Gubíková: Nová expoziceVšemu světu na útěchu xxx M. Bečvář:  Rottenhanové na Červeném hrádku

Ročník 2013, číslo 3

M. Bečvář: Netradiční průvodce Telšským údolím xxx J. Šlajsna: Hůl s kordem z 19. stol. se „španělskou“ čepelí xxx N. Thym: S harfou na zádech

Ročník 2013, číslo 2

R. Lovčí: Mája Čapková xxx Č. Ondráček: Biodiverzita druhů na vápencích Krušných hor

Ročník 2013, číslo 1

M. Cajthaml: Herbert Kisza na medaili xxx M. Prontekerová, S. Děd: Nekrolog Zdena Binterová xxx M. Cajthaml: Známky vintířovské pekárny xxx U. Weissgärberová: Rod fotografů Weissgärberů

Ročník 2012, číslo 4

U. Arnold: Příklad německého řádu v německo-východostředoevropském dialogu xxx H.-M. Földeak: Červený banán

Ročník 2012, číslo 3 

M. Cajthaml:  Účelové známky z Březence xxx J. Šlajsna: Hejtman Jakoubek z Vřesovic xxx M. Cajthaml: Nová medaile chomutovské pobočky České numismatické společnosti xxx J. Šafránek: Jak bylo na horách před půl stoletím

Ročník 2012, číslo 2

S. Děd: Lois Zimmermann, básník krajiny xxx J. Šlajsna: Hudební skladatel Josef Řáha xxx K. Brünnler:  Vzpomínky na dětství a vyhnání z Chomutova

Ročník 2012, číslo 1

Č. Ondráček: Vzpomínka na Mgr. Jaromíra Sládka xxx M. Cajthaml: Václav Pinta sedmdesátníkem xxx A. Göpfert: Život v Boleboři xxx Č. Ondráček: Společné exkurse českých a německých ochránců přírody po r. 1990 xxx J. Hamouz: Vzpomínání na dávné chomutovské hospody

Ročník 2011, číslo 4

M. Cajthaml: Dosud nepublikované účelové známky okresu Chomutov - 2. dodatek katalogu xxx A. Roušar: Pavouci a sekáči Meluziny - Krušné hory xxx J. Pachner: Stopa středověké stezky přes Krušné hory u Chomutova xxx M. Jelínková, K. Straková: Ještě o Zdeňku Petráčkovi xxx M. Körnerová: Vzpomínky na Kalek v 1. pol. 20. století

Ročník 2011, číslo 3

M. Prontekerová: Mgr. Zdeněk Petráček - příběh učitele xxx K. Řápková: Vzpomínky na Chomutov xxx J. Hirsch: Vzpomínka Elfrídy Wernerové xxx M. Prontekerová: 120 let patentu válcování bezešvých trub tzv. poutnickým způsobem

Ročník 2011, číslo 2

J. Šafránek: Lesní majetek Červený Hrádek po roce 1945 xxx J. Kadlec: Vzpomínky na chomutovské dětství xxx F. Rapprich: Život v Chomutově v 1. pol. 20. století xxx S. Děd: Nová expozice „Svět Krušných hor“ v Oblastním muzeu v Chomutově

Ročník 2011, číslo 1

M. Prontekerová: Zdena Binterová xxx A. Roušar: Pavouci Klínovce - Krušné hory xxx M. Janovský: Vzpomínky na život v Chomutově před 2. světovou válkou a po ní xxx F. Ježil: Eduard Beneš a postoj Moskvy k odsunu xxx V. Wolf: Areál léčivých bylinek Stolák - 520 m n. m. xxx M. Cajthaml: Medaile s chomutovským znakem

Ročník 2010, číslo 4

F. Ježil: Důsledky Mnichova německýma očima xxx J. Hamouz: Vzpomínky Josefa Davídka xxx J. Šafránek: Zpráva o napadení služebního psa xxx V. Wolf: Procházka areálem hradu Perštejn xxx J. Šlajsna: K okolnostem pobytu hraběte Balba v Chomutově xxx D. Fadda: Hrabě Prospero Balbo (1762 - 1837)


Ročník 2010, číslo 3                              

F. Ježil: Kronika Masarykovy české školy o českoněmeckých vztazích xxx J. Hamouz: O mladých předválečných létech (II. část) xxx V. Wolf: Užitečný koníček xxx M. Buquoy, S. Děd: Výstava „Po stopách lidové zbožnosti v severních Čechách“

Ročník 2010, číslo 2                                                  

V. Wolf: Můj velký učitel xxx J. Hamouz: O mladých předválečných létech (I. část) xxx W. Dietrich, S. Bräuer, J. Teucher:Exkurze milovníků přírody z Annabergu do Doupovských hor 9. května 2009

Ročník 2010, číslo 1                                                 

V. Vysoký: Mravenci Chomutovska xxx F. Ježil: Jak Jiří Ruml ovlivnil můj život xxx M. Cajthaml:  Dekorace chomutovské Schlaraffie  

Ročník 2009, číslo 4                                                 

Č. Ondráček: Botanický průzkum hradu Egerberk xxx V. Karell: Vánoční zvyky xxx J. Hirsch: Významní muži chomutovští xxx V. Wolf: Procházka krajem krásné a vzácné flóry xxx M. Richter: Pátrání po českém králi Vladislavovi v Meerane

Ročník 2009, číslo 3                                                 

J. Martínek: Campanovo Protreptikon ad scholam Neudorfinam – příspěvek k dějinám předbělohorské školy xxx M. Cajthaml: Dosud nepublikované účelové známky okresu Chomutov

Ročník 2009, číslo 2                                                 

R. Gubíková: Fragmentárně dochovaný raně renesanční portál bývalého zámku v Chomutově xxx M. Cajthaml: Regionální medaile z roku 2008 a 1938? xxx M. Bílková: Obrazy křížové cesty ve Františkánském klášteře v Kadani

Ročník 2009, číslo 1                                                  

J. Šlajsna: Anton a Anna Gnirsovi – otec a dcera ve službách vědy xxx P. Hlaváček: Državy cisterciáckého opatství Grünhain na Kadaňsku xxx Č. Voldřich:  Škody na ovoci a škůdci xxx J. Hirsch: Dřevěné vyřezávané betlémy ve sbírkách Oblastního muzea v Chomutově

Ročník 2008, číslo 4                                                 

J. Šlajsna: Chomutov a Velká válka - český pěší pluk č. 92 Chomutov xxx J. Martínek: Latinský popis Červeného Hrádku s okolím

Ročník 2008, číslo 3                                                 

F. Ježil: Československé legie a paměť národa? xxx V. Vysoký:  Pestřenky NPR Novodomské rašeliniště (Diptera: Syrphidae) xxx P. Hlaváček: Námořnídůstojník Ludwig Müller (†1918) z Kadaně xxx V. Karell: Lidové pověry o zvířatech a rostlinách xxx G. Wittenberger: Židovský hřbitov v Čeradicích u Žatce xxx Č. Voldřich: Jablka a česnek pro zdraví xxx G. Wildt: Chomutovský rodák profesor Kurt Antreich nositelem Gerstnerovy medaile za r. 2008

Ročník 2008, číslo 2                                                 

V. Poštolka:Krušné hory – jejich jedinečnost versus stereotypy xxx J. Šlajsna: Uniformy a výzbroj chomutovského ostrostřeleckého sboru v 1. polovině 19. stoletíxxx M. Cajthaml: Známka panského pivovaru v Prunéřově xxx Č. Voldřich: Apatyka na zahrádce xxx V. Karell: Lidové pověry a obyčeje v proměnách roku

Ročník 2008, číslo 1                                                 

R. Zozulák: Obraz Svaté Rodiny ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově xxx V. Vysoký: Průzkum mravenců na území NPR Novodomské rašeliniště v Krušných horách na Chomutovsku (Hymenoptera: Formicidae) xxx M. Cajthaml: Nové regionální medaile xxx Č. Voldřich: Ideální meruňková podnož xxx J. Pachner:  Hrad Šumburk

Ročník 2007, číslo 4                                                 

J. Pachner:Hausberk – hrádky v krušnohorském údolí říčky Chomutovky u Chomutova xxx V. Wolf: Procházka rajskou flórou v Klášterci n. O. xxx J. Šlajsna: Kyrys francouzského karabiníka z roku 1865 ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově

Ročník 2007, číslo 3                                                 

J. Pachner:Kostel a špitál alžbětinek v Kadani xxx J. Vincenc:Kde se pivo daří, tam se dobře daří xxx K. Smíšek: Zajímavá „varianta“ početního penízu Rudolfa II. xxx V. Wolf: Omyly neznalého člověka a skutečnost xxx E. Šamšulová: Síň slávy těch umělců neviditelných

Ročník 2007, číslo 2                                                 

Z. Rasl: K minulosti dřevouhelné kolny v Kovářské xxx P. Hlaváček: Humanista Caspar Bruschius a jeho popis Ohře z r. 1542 xxx J. Vincenc: Výměnné pobyty žáků za první republiky xxx J. Úlovec: Zaniklá tvrz a zámek Felixburk II. část

Ročník 2007, číslo 1                                                 

J. Pachner: Park Theodora Körnera v Chomutově xxx Č. Voldřich: Reagují rostliny na stres? xxx J. Úlovec: Zaniklá tvrz a zámek Felixburk I. část

Ročník 2006, číslo 4                                                 

J. Šafránek: Krušnohorské soustružení dřeva xxx J. Crkal: Hoděvice xxx J. Pachner: Chomutov a cesty do Pliseňska xxx Č. Voldřich: Mezinárodní termíny latinského původu v dnešní češtině xxx J. Vincenc:      Písemnosti ze zaniklého kostela sv. Linharta v Březenci

Ročník 2006, číslo 3                                                 

J. Šlajsna: Politicko-kulturní symbolika na malovaných terčích xxx Č. Voldřich: Návraty ke starým odrůdám xxx P. Hlaváček: Proč biskup Benedikt z Valdštejna navštívil roku 1493 Kadaň xxx J. Pachner:      Hoděvice, zaniklá ves v Krušných horách u Křimova

Ročník 2006, číslo 2                                                 

M. Balášová: Archeologické nálezy v Táboritské ulici v r. 2005 xxx P. Jaroš: Výskyt raků ve vodách okresu Chomutov xxx J. Vincenc:: Pivní láhve ve sbírkách OM Chomutov xxx Č. Voldřich: Latinské frazeologismy

Ročník 2006, číslo 1                                                 

J. Pachner: Stadl, zaniklé osídlení pod Hradištěm xxx I. J. Kovář: Jeden z tisíců útěků xxx E. Šamšulová: Vánoce v muzeu 2005

Ročník 2005, číslo 4                                                 

J. Beneš: Zkáza bitevní lodi Viribus Unitis xxx M. Cajthaml: Pozoruhodná účelová známka z Vejprt xxx J. Vincenc: Chomutovská vlastivěda ve světle dochované korespondence xxx M. Richter: Zamyšlení nad Přísečnickým průsmykem –  od 10. století asi do r. 1500    

Ročník 2005, číslo 3                                                

J. Pachner: Chomutovské brány xxx A. Roušar: Nálezy zajímavých pavoukovců xxx Č. Voldřich: Allelopatie - partneři a nepřátelé ve světě rostlin xxx M. Cajthaml:  Nové regionální medaile v roce 2005 xxx F. Vondruška: Lokomotiva Arcivévoda Karel v Chomutově

Ročník 2005, číslo 2                                                 

F. Maděra: Blažim xxx Č. Ondráček: Sbírky přírodovědného oddělení OM v Chomutově xxx P. Hlaváček: Kadaňský kněz Johannes Meinel xxx V. Zelený: Rukevník východní – invazní druh v naší květeně xxx Z. Karasová: Kostel v Březně a Dienzenhoferové xxx Č. Voldřich: Zahrádkář A. P. Čechov xxx P. Tříška: O věži v Libyni

Ročník 2005, číslo 1                                                 

F. Maděra: Bítozeves xxx Č. Ondráček: Floristické zajímavosti české strany Krušných hor xxx P. Hlaváček: Nekrologium františkánského kláštera Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani (1473-1533) xxx Č. Voldřich: Hrušky xxx E. Šamšulová: Jubilejní výstava „Vánoce v muzeu“ xxx J. Pachner: Tradice a Trojiční sloup

Ročník 2004, číslo 4                                                

J. Pachner: Maleš, ves a hrad na vrchu Klobouku xxx Č. Ondráček: Příspěvek k původu některých rostlin v Krušných horách xxx Č. Voldřich: Vynikající Niké xxx J. Vincenc: Válečné kuchyně, „Hooverovy kuchyně“ a dobročinná akce „Dítě jako host“ xxx M. Cajthaml: Chomutovské vojenské medaile a dekorace xxx P. Tříška: Rozhledna na chomutovském Strážišti

Ročník 2004, číslo 3                                                 

M. Balášová, D. Kalhous: Nejstarší dějiny Chomutova ve světle darovací listiny Friedricha z Chomutova z roku 1252 xxx J. Pachner: Architekt Josef Zasche xxx P. Tříška: Jsou to lekna nebo srdce? xxx M. Richter: Přepadení Schlettau Mikulášem Dachsem roku 1453 xxx H. Herold: Vlastivědný výzkum na příkladu zvonařství HEROLD

Ročník 2004, číslo 2                                                 

F. Maděra: Údolím Chomutovky xxx J. Tříška: Rozhledna v Kadani xxx J. Vincenc: Lidové pověry na Chomutovsku (od kolébky po hrob) xxx P. Hlaváček: Mezi josefinismem a komunismem xxx Č. Voldřich: Děvče jako jablíčko xxx Č. Ondráček: Lesní pomníček u Přísečnice xxx M. Richter: Místo činu středověk

Ročník 2004, číslo 1                                                 

J. Šafránek: O másle, formičkách a formičkářích xxx M. Cajthaml: Kadaňské pivní a pivovarské známky xxx P. Hlaváček: Kněz Václav z Chomutova aneb ze života farního kléru na počátku 15. století xxx Č. Voldřich: Město Kadaň v literatuře české a světové xxx J. Pachner: Vrch Hradiště a páni z Výrova – Jírova